<

Най-големият портал за сравнение на кредити в България

 Кредитор
Информация за заема
Yсловия
Приложи
Bank
Кандидатствате за кредит на стойност 2000 лева със срок на договора 60 дни. Лихвата за посочения период е в размер на 100,6 лева. Общата сума за връщане е 2100,60 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 49,06%. Максимален ГПР - 50,00%.
Информация за заема
49-50 % ГПР

50-3500 лв pазмер на кредита

0 лв начална такса

1-12 месеца
Yсловия
18 Минимална възраст

Приложи

Bank
Финансов пример за кредит от Vivus: вземате кредит на стойност 200,00 (двеста) лева със срок на договора 30 (тридесет) дни. При лихва от 3,36 лева за всеки 100,00 (сто) лева, общият размер на лихвата за посочения период и сума са в размер на 6,73 лева. Общата сума за връщане е в размер на 206,73 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 49.6%.
Информация за заема
49-50 % ГПР

50-1300 лв pазмер на кредита

0 лв начална такса

1-1 месеца
Yсловия
18 Минимална възраст

Приложи

Bank
Сума: 1000 лв.; Срок на кредита: 24 месеца.; Месечна вноска: 100.52 лв.; Фиксиран ГЛП: 38.30%, ГПР: 45.92%; Възнаграждение за избран и закупен пакет от допълнителни услуги: 966 лв.; Обща дължима сума с избран и закупен пакет от допълнителни услуги: 2412.48 лв.
Информация за заема
35 - 75 % ГПР

100-5000 лв pазмер на кредита

0 лв начална такса

3-36 месеца
Yсловия
18 Минимална възраст

Приложи

Bank
първи и всеки пети кредит от кредитния продукт Credissimo до заплата за суми до 600 лева и избран период на револвиране до 30 дни при фиксирана лихва от 0 % и ГПР 0 %, като гратисният период съответства на избрания период на револвиране. За кредит от 600 лева за 30 дни, обща сума за връщане 600 лева. Кандидатите подлежат на одобрение съгласно Общите условия и вътрешни правила на Credissimo.
Информация за заема
0 - 1900 % ГПР

100-2500 лв pазмер на кредита

0 лв начална такса

1-12 месеца
Yсловия
18 Минимална възраст

Приложи

 

Видове кредити в България – условия, регулация и особености

Тенденцията, която се очертава през последните десет-петнадесет години в България е търсенето и предлагането на потребителски кредити да набира все повече и повече скорост и популярност. Можем да твърдим, че самото кредитиране като вид услуга е относителна новост в реалността на средния българин. Като държава от бившия социалистически блок, в която пазарната икономика все още подлежи на развитие, България тепърва има да усвоява още важни уроци в тази област.
 
Към настоящия момент в България има предлагане на кредити както от най-различни банкови, така и от множество небанкови институции. В банковия сектор потребителското кредитиране търпи значително развитие и напредък, но също така и небанковите институции са изключително активни, иновативни и креативни в своя подход към клиентите си. При тях процедурата по кандидатстване и одобрение за потребителски кредити е действително много улеснена и наистина човек много лесно и бързо да може да получи така желания заем.
 
Някои от видовете кредити, за които човек може да кандидатства в България са следните: потребителски кредит, бърз кредит, ипотечен кредит, студентски кредит, кредит за пенсионери, кредит със залог на влог, оувърдрафт, кредит за лечение, бизнес-кредит.
 
Докато банките се фокусират най-вече в предлагането най-вече на ипотечни и допълнително на потребителски кредити, то небанковите институции са съсретодочени предимно върху малките заеми. Банките в България, които отпускат най-много потребителски кредити през последните години са Държавна Спестовна Каса, Уникредит Булбанк, Първа инвестиционнна банка, Пощенска банка.
 
Банките предлагат много различни варианти на потребителски кредити. Някои от тях са следните: кредит без поръчители; кредит с превод на работна заплата, кредит без превод на работна заплата, кредит с един или повече поръчители, комбинация от изискванията за поръчители и превод на работна заплата.
 
Bankweb Bulgaria
 
Изискванията на различните институции за отпускане на кредит са различни, в зависимост от вида кредит и всеки отделен случай, но най-често те се свеждат до следните:
 
 
– За потребителски кредит може да кандидатства всяко лице, навършило пълнолетие;

– Кандидатът трябва да работи на постоянен трудов договор;

– Кандидатът трябва да работи при настоящия си работодател от най-малко три месеца на безсрочен трудов договор;

– Кандидатът трябва редовно да е внасял своите социални и здравни осигуровки;

– Нужно е кандидатът да има чиста кредитна история. Той не трябва да е допускал просрочване на задължения в миналото, а ако към момента на кандидатстване за определен кредит има и други кредити, нужно е да ги изплаща редовно.
 
Що се отнася до небанковите институции, по последни данни, в България те наброяват повече от двеста и двадесет. Клиентите се обръщат към тях най-често, за да кандидатстват за така наречения бърз кредит, познат още като бърз заем, заем до заплата, малък заем без поръчител, кредит срещу лична карта. Този вид заем представлява финансов потребителски заем в рамките от няколкостотин до хиляда лева, отпускан за кратък период от време, най-често от тридесет до деветдесет дни.
 
Обичайните начини за кандидатстване и отпускане на спешен заем в България биват два вида. Първият вариант е онлайн кредит – това е и най-разпространеният начин за кандидатстване. За него е нужно потребителят да въведе желаната от него сума и своите данни в уеб-страницата на небанковата финансова институция, която е избрал.
 
Личните данни, които компаниите обикновено изискват за верификация са трите имена на клиента, информация за финансовото му състояние, единен граждански номер (ЕГН), номер на лична карта и данни за контакт с него. Вторият начин за кандидатстване за кредит е офлайн. За разлика от онлайн-варианта, някои от компаниите предлагат възможност на клиентите, които нямат достъп до интернет, да кандидатстват за кредит като посетят директно офиса на компанията.
 
Също така е възможно процесът да бъде проведен по телефона или кандидатурата на клиента да бъде обработена от кредитен консултант. Много от клиентите предпочитат лично да кандидатстват в небанковата институция и там да проучат необходимата им информация за условията на кредита, въпреки че този вариант изисква много повече време и усилия за разлика от кандидатстването онлайн.
 
Bulgaria
 
Когато кандидатства на място, е необходимо кредитополучателят да разполага най-малко със същите изискуеми документи като при кандидатстването по Интернет. Когато кредитополучателят получи одобрение, той би могъл да получи исканата от него сума директно в офиса на компанията, по банков път, чрез партньорски клон на институцията, а също така и посредством кредитен консултант.
 
При всички случаи е необходимо кредитополучателят да подпише договор с финансовата институция, която му отпуска съответния кредит. В него е нужно да са описани всички условия по кредита, а също така и правата и задълженията на договарящите се страни.
 
Измежду начините за получаване и изплащане на кредита можем да срещнем следните възможни варианти: изплащане по банков път, плащане посредством EasyPay, плащане в кеш, плащане чрез карта, плащане чрез ePay.bg, плащане чрез пощенски запис.
 
Поради огромното разнообразие на този пазар, за потребителите не винаги е лесно да изберат кой е най-изгодният и подходящ за тях кредит. Като цяло, най-обективният критерий за сравнение и избор на оферта е Годишният процент на разход. Това е един показател, който отразява реалната цена на кредита и включва в себе си както лихвата по съответния кредит, така и всички дължими такси, комисионни и застраховки.
 
Понастоящем регулацията на кредитирането в България се осъществява посредством така наречения Закон за потребителския кредит. Във въпросния закон са описани основните изисквания за отпускане на потребителски кредити, а също така и изготвянето на договора между участващите страни за предоставяне на потребителски кредит. Целта на Закона за потребителстия кредит е да предостави защита на клиентите, които кандидатстват за предоставяне на потребителски кредит. Основните точки, които са застъпени в този закон са следните:
 
1. Описание на нормативната уредба, регламентираща отпускането и получаването на потребителски заеми

2. Дефиниция на основните понятия

3. Ограничения по защитата на потребителя, въведена то Закона за потребителския кредит

4. Задължения на кредитора за предоставяне на информация преди сключването на договора

5. Изисквания за сключването на договор за потребителски кредит

6. Уреждане на правото на отказ и правото на прекратяване на договора

7. Процедури по уреждането на споровете между кредитора и кредитополучателя
 
Така наречените бързи заеми също подлежат на контрол и регулация от държавата, но за жалост в повечето случаи той не е достатъчно ефективен. Поради факта, че огромен брой българи живеят в затруднено икономическо положение и често се налага да се опрат на този вид спешни заеми, за да свържат двата края до следващата си заплата или пенсия, много често в този бранш се наблюдават некоректни сделки, финансови измами и злоупотреби.
 
Един пример за доста често срещана недобросъвестност при отпускащите заеми институции е липсата на предоставяне на предварителна информация относно всички условия по кредита – каква е финалната му цена, има ли особености по плана за погасяването на заема, както и годишния лихвен процент.
 
Предоставянето на този вид информация по закон е задължителна, но често бива умишлено пропускана от кредиторите. Това е изключително важно за потребителите, тъй като тяхното решение зависи преди всичко от именно тези величини и липсата на прозрачност в тази сфера нерядко води до заблуди, а също така и невъзможност потребителите да изплащат кредитите си. Множество небанкови институции информират клиентите си за всички условия по кредита, едва след като договорът между двете страни бъде сключен.
 
Друга често срещана злоупотреба са многобройните неупоменати предварително различни такси по кредита. Преди години кредитополучателите плащаха огромни лихви по своите бързи заеми, което принуди държавата да въведе определени правила и ограничения. Въпреки това обаче, фирмите намират вратички в закона и често ощетяват потребителите за сметка на своите печалби.
 
Ето защо, преди да кандидатства за заем, е изключително необходимо потребителят да направи свое собствено проучване, да се информира за всички лихви, такси и допълнителни условия по кредита, евентуално да говори с кредитен консултант и едва след това да вземе своето решение.